Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ-Русе

13.02.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

                                                                З А П О В Е Д                                                              

На основание  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 11.01.2024 г. на комисия назначена със Заповед № РД-11-1569/27.11.2023 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № РД-15-172/24 от заседание, проведено на  19.01.2024 г.

                                                                              І. О П Р Е Д Е Л Я М:

Алдомир Стефанов Атанасов, с адрес: гр. Русе, кв. Средна кула, ул. „Басарбовска“ № 13 за НАЕМАТЕЛ на Сграда с идентификатор 63427.10.815.2, със застроена площ 16 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; сграда с идентификатор 63427.10.815.3 със застроена площ 9 кв.м., брой етажи:1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; сграда с идентификатор: 63427.10.815.4 със застроена площ 33 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; прилежащ терен - 63427.10.815 – 154 кв.м., номер по предходен план: 815, квартал:128, парцел: II-815, находящ се в Община Русе, гр. Русе, кв. „Средна кула“, с начин на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), актувани с АЧДС №7555/04.04.2023 г., с месечна наемна цена в размер на 67,00 лв. (шестдесет и седем лева) без ДДС,  за срок от 10 (десет) години.

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател

2. В седемдневен  срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с депозита за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и депозита за изпълнение се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Русе, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Русе, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АОЧРУС.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg