Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за определяне на наемател на имот, находящ се на път I – 5 (гр. Габрово - вр. Шипка)

10.04.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

 

На основание  чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 01.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № РД-11-215/23.02.2024 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № РД-15-970/24 от заседание, проведено на  04.04.2024 г.           

 

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД, с ЕИК 104693344, със седалище и адрес управление: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 27, представлявано от Румен Атанасов Игнатов и Филип Маринчев Маринов за НАЕМАТЕЛ на ПИ с идентификатор 81904.38.60, представляващ Опорен пункт „Шипка“ - 1/един/ офис с площ 36 кв. м, находящ се на път I – 5 (гр. Габрово - вр. Шипка). Начин на трайно ползване: За изпълнение на дейностите, свързани с поддържането на републиканските пътища на територията на ОПУ-Габрово, актуван с АПДС № 2681/04.06.2021г., с месечна наемна цена в размер на  92,00 лв. без ДДС или 110,40 лв. с включен ДДС, за срок до 20.12.2027 г.

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

 

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател

2. В седемдневен  срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с депозита за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и депозита за изпълнение се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Габрово, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Габрово, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АОЧРУС.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg