Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап IV 3Лот 52

Проект №:
Лот 52
Наименование:
Рехабилитация и реконструкция на път II-27 Граница с ОПУ Варна(Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419и път III-2077- Честименско-Каблешково-Граница с ОПУ Силистра(Межден) от км 0+000 до км 11+000
Обща стойност на проекта:
10 331 044,97 лв.
ЕС:
8 781 388,22 лв.
Държавен бюджет:
1 549 656,75 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
30.04.2017 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-27 Граница с ОПУ Варна/Червенци/ - Владимирово Второкласен път 42,431 49,419 6,988
Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-2077 Честименско - Каблешково - Граница с ОПУ Силистра /Межден/ Третокласен път 0,000 11,000 11,000

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-40 29.11.2012 г. Лот 52 Строителство на обект " Път II-27 Граница с ОПУ Варна(Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419и път III-2077- Честименско-Каблешково-Граница с ОПУ Силистра(Межден) от км 0+000 до км 11+000,с обща дължина 17,988 км, област Добрич " 75 календарни дни 17.04.2013 г. 30.06.2013 г. "Пътища и мостове" ЕООД 10 436 030,32 лв. 9 911 943,66 лв.
Строителен надзор РД-36-31 30.11.2012 г. Лот 52 Строителен надзор на обект " Път II-27 Граница с ОПУ Варна(Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419и път III-2077- Честименско-Каблешково-Граница с ОПУ Силистра(Межден) от км 0+000 до км 11+000,с обща дължина 17,988 км, област Добрич " 75 календарни дни Трафик Холдинг ЕООД 291 600,00 лв. 291 600,00 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2012-0003 Избор на изпълнител за строителството на 8 /осем/ обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. 20.01.2012 г. Строителство Открита процедура Възложена
00044-2012-0005 ”Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на осем обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. ” Обособена позиция № 1 Лот 40 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-106-Благоевград - Станке Лисичково – Граница Македония от км 0+00 до км 1+ 820 и от км 2+700 до км 24+343.52 , с обща дължина 23.464 , област Благоевград; Обособена позиция № 2 Лот 41 Рехабилитация и реконструкция на път -ІІ-58- Р-н І-5(Черноочене)-границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път ІІІ-5904- Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166 , с обща дължина 13.373, област Кърджали; Обособена позиция № 3 Лот 42 Рехабилитация и реконструкция на път Път ІІ-13- Крапчене - Стубел - Липен- границата ОПУ Враца от км 0+000 до км 10+060, с обща дължина 10.060 км, област Монтана; Обособена позиция № 4 Лот 43 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-536-О.П.Ямбол-Роза-Ботево-Меден кладенец-Скалица-Овчи кладенецот км 0+000 до км 3+101.24 и път ІІ-53-Границта ОПУ-Сливен-О.П. Ямбол-Калчево-Победа-Челник-Тамарино-Войника-Границата с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238.24, с обща дължина 5,050 км, област Ямбол; Обособена позиция № 5 Лот 44 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, с обща дължина 19,032 км , област Добрич; Обособена позиция № 6 Лот 45 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-6233-Блатешница - Байкалско - Драгомирово от км 5+100 до км 15+600, с обща дължина 10,500 км , област Перник; Обособена позиция № 7 Лот 46 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-202- Русе - Цар Калоян-Щръклево -Кацелово-Опака-Попово от км 0+000 до км 6+893.06 и от км 9+362 и до км 12+000, с обща дължина 9,531 км , област Русе; Обособена позиция № 8 Лот 52 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-27- Граница с ОПУ Варна(Червенци) - Владимирово от км 42+431 до км 49+419 и път ІІІ-2077-Честименско-Каблешково-Границата с ОПУ Силистра ( Межден ) от км 0+000 до км 11+000, с обща дължина 17,988 км , област Добрич." 20.01.2012 г. Консултантска услуга Открита процедура Възложена