Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 22

Проект №:
Лот 22
Наименование:
Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец (Преслав – о.п. Търговище) от км 4+450 до км 28+926
Обща стойност на проекта:
11 019 041,25 лв.
ЕС:
8 999 660,49 лв.
Държавен бюджет:
1 588 175,38 лв.
Собствен принос:
431 205,38 лв.
Гаранционен срок:
02.01.2020 г.
Статус на проекта:
В изпълнение

Участък Тип път От км До км Общо км
Рехабилитация на път III-5102 - Мировец - Буховци - Острец - Надарево - Дългач - Певец Третокласен път 4,000 28,000 24,000

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-19 11.08.2011 г. Лот 22 Строителство на обект "Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец (Преслав – о.п. Търговище) от км 4+450 до км 28+926, Област Търговище" ДЗЗД" ПЪТ-ПОНС-СТРОЙ ЛОТ 22" 8 159 382,32 лв. 815 938,22 лв.
Строителен надзор РД-36-15 11.08.2011 г. Лот 22 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец (Преслав – о.п. Търговище) от км 4+450 до км 28+926, Област Търговище" "Три Ес" ЕООД 67 896,00 лв. 0,00 лв.
СМР Д-37-27/09.11.2012 09.11.2012 г. Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец (Преслав – о.п. Търговище) от км 4+450 до км 28+926 09.11.2012 г. "Автомагистрали Черно море" АД 141 933,48 лв. 141 931,32 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2011-0030 "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-016 "Лот 22: Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец от км 4+410,90 до км 28+825,54, с дължина 24.415 км, област Търговище" 04.02.2011 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2011-0034 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-016 "Лот 22: Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец от км 4+410,90 до км 28+825,54, с дължина 24.415 км, област Търговище" 10.02.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена