Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап II 3Лот 20

Проект №:
Лот 20
Наименование:
Рехабилитация на път ІІІ-202 (І-2) – Щръклево - Попово от км 12+000 до км 16+300, на път ІІІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле – Борисово - Черешово от км 11+500 до км 15+500 и на път ІІІ-5201 Нов град-Джулюница - Пиперково от км 3+800 до км 7+800
Обща стойност на проекта:
6 398 232,06 лв.
ЕС:
5 438 497,25 лв.
Държавен бюджет:
959 734,81 лв.
Собствен принос:
Гаранционен срок:
06.06.2019 г.
Статус на проекта:
Приключен

Участък Тип път От км До км Общо км
път ІІІ-202 (І-2) – Щръклево – Нисово – Попово Третокласен път 12,000 16,300 4,300
път ІІІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле – Борисово – Черешово Третокласен път 11,500 15,500 4,000
път ІІІ-5201 Новград – Джулюница – Пиперково Третокласен път 3,800 7,800 4,000

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-1 29.02.2012 г. Лот 20 Строителство на обект "Рехабилитация на път ІІІ-202 (І-2) – Щръклево - Попово от км 12+000 до км 16+300, на път ІІІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле – Борисово - Черешово от км 11+500 до км 15+500 и на път ІІІ-5201 Нов град-Джулюница - Пиперково от км 3+800 до км 7+800, Област Русе" 4 месеца 15.05.2012 г. 05.09.2012 г. Обединение "Мега Груп" 6 319 078,74 лв. 6 294 618,53 лв.
Строителен надзор РД-36-5 06.04.2012 г. Лот 20 Строителен надзор на обект "Рехабилитация на път ІІІ-202 (І-2) – Щръклево - Попово от км 12+000 до км 16+300, на път ІІІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле – Борисово - Черешово от км 11+500 до км 15+500 и на път ІІІ-5201 Нов град-Джулюница - Пиперково от км 3+800 до км 7+800, Област Русе" 5 мес. 20 дни 15.05.2012 г. 05.11.2012 г. ДЗЗД "Пътконсулт 2000-Консулт 64" 83 760,00 лв. 83 760,00 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2010-0176 "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-022 "Лот 20: Рехабилитация на път ІІІ-202 (І-2) Щръклево - Попово от км 12+000 до км 16+300, на път ІІІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле – Борисово - Черешово от км 11+500 до км 15+500 и на път ІІІ-5201 Нов град - Джулюница - Пиперково от км 3+800 до км 7+800, с обща дължина 12.300 км, област Русе" 30.12.2010 г. Строителство Открита процедура Приключена
00044-2011-0007 "Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-022 "Лот 20: Рехабилитация на път ІІІ-202 (І-2) Щръклево - Попово от км 12+000 до км 16+300, на път ІІІ-2102 (ІІ-21) Сливо поле – Борисово - Черешово от км 11+500 до км 15+500 и на път ІІІ-5201 Нов град - Джулюница - Пиперково от км 3+800 до км 7+800, с обща дължина 12.300 км, област Русе" 14.01.2011 г. Консултантска услуга Открита процедура Приключена