Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап VI 3Лот 47

Проект №:
Лот 47
Наименование:
Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+ 900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19,026 км
Обща стойност на проекта:
10 483 773,49 лв.
ЕС:
8 781 388,22 лв.
Държавен бюджет:
1 549 656,75 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
31.08.2018 г.
Статус на проекта:
В изпълнение

Участък Тип път От км До км Общо км
път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован Второкласен път 10,060 16,900 6,840
път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован Второкласен път 31,300 43,486 12,186

Тип дейност Договор № Дата на договора Наименование Продъл жителност Дата на стартиране Дата на приключване Изпълнител Стойност с ДДС Платено
СМР РД-33-4 18.02.2014 г. Лот 47 Строителство на обект "Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+ 900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца с обща дължина 19,026 км” 123 дни 10.12.2014 г. ДЗЗД "Пътища Северозапад 2012" 10 193 976,28 лв. 10 064 856,04 лв.
Строителен надзор РД-36-7 27.03.2014 г. Извършване на строителен надзор при изпълнение на строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19,026 км До датата на въвеждане на строежа в експлоатация 27.03.2014 г. "Рутекс" ООД 147 157,20 лв. 147 157,20 лв.

Обществена поръчка № Предмет Дата на стартиране Тип Вид Статус
00044-2013-0070 „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца, с обща дължина 19,026 км“ 27.06.2013 г. Строителство Открита процедура Възложена