Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап VIII 3Лот 68

Проект №:
Лот 68
Наименование:
Рехабилитация на път III-7301 Арковна – Партизани от км 27+700 до км 32+290
Обща стойност на проекта:
ЕС:
Държавен бюджет:
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
Статус на проекта:
В разработка