Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап VIII 3Лот 69

Проект №:
Лот 69
Наименование:
Рехабилитация на път ІІІ-7003 ”Пристое-Каолиново-Лятно-Долина-Златна нива-Царев брод от км 4+988 до км 13+040 и от км 20+122 до км 33+863 и път ІІІ-7005 ”с.Тъкач –с.Изгрев-гр.Каолиново-с.Т.Икономово” от км 0+000 до км 16+646
Обща стойност на проекта:
0,00 лв.
ЕС:
0,00 лв.
Държавен бюджет:
0,00 лв.
Собствен принос:
0,00 лв.
Гаранционен срок:
Статус на проекта:
В разработка