Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето Бъдеще
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

1СРИП 2Етап III

Проект № Наименование Етап на СРИП Договор за БФП №
Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски околовръстен път – Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез Етап III BG161PO001/2.1-01/2007/001/030