ОП Ид.No
1076
Обект на поръчката
25.06.2018 11:56:19
Строителство
Предмет на поръчката
25.06.2018 11:56:19
„Определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции"
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен;
2 Обособена позиция № 2 – Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра;
3 Обособена позиция № 3 – Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Шумен и Търговище;
4 Обособена позиция № 4 – Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;
5 Обособена позиция № 5 – Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково;
6 Обособена позиция № 6 – Югозападен район, включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София.“
Ред за провеждане
25.06.2018 11:56:19
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.06.2018 11:56:19
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.06.2018 11:56:19
71 от 21.06.2018
853158/21.06.2018 г.
25.06.2018 11:56:19
0.31 MB
Обявление/Публична покана
25.06.2018 11:56:19
от 21.06.2018
853159/21.06.2018 г.
25.06.2018 11:56:19
0.27 MB
Документация
25.06.2018 11:56:19
 
Разяснения по документация за участие
25.06.2018 11:56:19
 
Номер на преписка в АОП
25.06.2018 11:56:19
00044-2018-0057
Срок за получаване на офертите
25.06.2018 11:56:19
16.08.2018 17:30
Решение за промяна
12.07.2018 10:58:01
856339/ 09.07.2018 г. - 87 от 09.07.2018
12.07.2018 10:58:01
0.21 MB
Променена Документация
12.07.2018 10:58:01
 
12.07.2018 10:58:01
1.53 MB
Разяснения по документация за участие
13.07.2018 14:54:34
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.06.2018 11:56:19
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.09.2019 13:40:05
53-00-8877 от 05.09.2019
На 11.09.2019 г. от 14:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж, в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Решение за класиране
19.09.2019 17:17:38
128 от 19.09.2019
Решение за избор на изпълнител (за Обособени позиции № 1; № 2; № 3; № 5 и № 6)