ОП Ид.No
1094
Обект на поръчката
13.05.2019 10:49:37
Строителство
Предмет на поръчката
13.05.2019 10:49:37
„Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища по обособени позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“, по обособени позиции.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 – Северозападен район, включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен;
2 Обособена позиция № 2 – Северен централен район, включващ области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра;
3 Обособена позиция № 3 – Североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Шумен и Търговище;
4 Обособена позиция № 4 – Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;
5 Обособена позиция № 5 – Южен централен район, включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково;
6 Обособена позиция № 6 – Югозападен район, включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София.
Ред за провеждане
13.05.2019 10:49:37
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.05.2019 10:49:37
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.05.2019 10:49:37
61 от 09.05.2019
910697/09.05.2019 г.
13.05.2019 10:49:37
0.2 MB
Обявление/Публична покана
13.05.2019 10:49:37
от 09.05.2019
910699/09.05.2019 г.
13.05.2019 10:49:37
0.26 MB
Документация
13.05.2019 10:49:37
 
Разяснения по документация за участие
13.05.2019 10:49:37
 
Номер на преписка в АОП
13.05.2019 10:49:37
00044-2019-0030
Срок за получаване на офертите
13.05.2019 10:49:37
17.06.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.05.2019 10:49:37
 
22.07.2019 12:32:02
0.23 MB
22.07.2019 12:32:02
0.57 MB