ОП Ид.No
1139
Обект на поръчката
19.12.2018 12:48:35
Услуга
Предмет на поръчката
19.12.2018 12:48:35
Открита процедура с предмет: “„Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация) по три обособени позиции“, както следва: • Обособена позиция № 1: Път III-861 „Лъки – Джурково - м. Здравец – Здравец – м. Момина вода – м. Рожен (ІІ-86 Чепеларе – Соколовци)“ от км 31+040 до км 42+971; • Обособена позиция № 2: Път ІІІ-1906 (Гоце Делчев - граница Гърция) – Копривлен - п.к. Нова Ловча -Парил – Голешево – Петрово - Катунци“ от км 0+025 до км 18+147 и от км 30+800 до км 50+500; • Обособена позиция № 3: Път ІІІ-1906 „(Гоце Делчев - граница Гърция) – Копривлен - п.к. Нова Ловча -Парил – Голешево – Петрово – Катунци”от км 18+147 до км 30+800”.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Път III-861 „Лъки – Джурково - м. Здравец – Здравец – м. Момина вода – м. Рожен (ІІ-86 Чепеларе – Соколовци)“ от км 31+040 до км 42+971;
2 • Обособена позиция № 2: Път ІІІ-1906 (Гоце Делчев - граница Гърция) – Копривлен - п.к. Нова Ловча -Парил – Голешево – Петрово - Катунци“ от км 0+025 до км 18+147 и от км 30+800 до км 50+500;
3 • Обособена позиция № 3: Път ІІІ-1906 „(Гоце Делчев - граница Гърция) – Копривлен - п.к. Нова Ловча -Парил – Голешево – Петрово – Катунци”от км 18+147 до км 30+800”.
Ред за провеждане
19.12.2018 12:48:35
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.12.2018 12:48:35
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.12.2018 12:48:35
193 от 17.12.2018
884101/ 17.12.2018 г.
19.12.2018 12:48:35
0.2 MB
Обявление/Публична покана
19.12.2018 12:48:35
от 17.12.2018
884103/ 17.12.2018 г.
19.12.2018 12:48:35
0.22 MB
Документация
19.12.2018 12:48:35
 
19.12.2018 12:48:35
14.26 MB
19.12.2018 12:48:35
3.76 MB
Номер на преписка в АОП
19.12.2018 12:48:35
00044-2018-0122
Срок за получаване на офертите
19.12.2018 12:48:35
24.01.2019 17:30
Разяснения по документация за участие
24.01.2019 17:36:14
Съобщение до всички заинтересовани лица за промяна датата на отваряне на постъпилите оферти в процедурата: Отварянето на офертите ще се извърши на 01.02.2019 г. от 15:00 ч. в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.12.2018 12:48:35
 
13.06.2019 14:18:37
0.26 MB
13.06.2019 14:18:37
1.05 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.07.2019 16:55:05
53-00-7430 от 23.07.2019
На 26.07.2019 г., от 10:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"