ОП Ид.No
1207
Обект на поръчката
28.02.2019 10:31:42
Услуга
Предмет на поръчката
28.02.2019 10:31:42
„Изпълнение на консултантска услуга във връзка със строителството на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 - 2020 по обособени позиции: - Обособена позиция № 1: Проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“; - Обособена позиция № 2: Проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци - Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“;
2 Обособена позиция № 2: Проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“.
Ред за провеждане
28.02.2019 10:31:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.02.2019 10:31:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.02.2019 10:31:42
20 от 25.02.2019
896881/25.02.2019 г.
Обявление/Публична покана
28.02.2019 10:31:42
от 25.02.2019
896883/25.02.2019 г.
28.02.2019 10:31:42
0.23 MB
Документация
28.02.2019 10:31:42
 
Разяснения по документация за участие
28.02.2019 10:31:42
 
Номер на преписка в АОП
28.02.2019 10:31:42
00044-2019-0008
Срок за получаване на офертите
28.02.2019 10:31:42
04.04.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.02.2019 10:31:42
 
08.05.2019 16:36:52
1.03 MB