ОП Ид.No
1209
Обект на поръчката
01.03.2019 12:28:00
Строителство
Предмет на поръчката
01.03.2019 12:28:00
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВАРНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ДОБРИЧ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ШУМЕН“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВАРНА;
2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ДОБРИЧ;
3 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ;
4 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ШУМЕН“
Ред за провеждане
01.03.2019 12:28:00
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.03.2019 12:28:00
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.03.2019 12:28:00
21 от 26.02.2019
897369/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:28:00
0.23 MB
Обявление/Публична покана
01.03.2019 12:28:00
от 26.02.2019
897370/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:28:00
0.25 MB
Документация
01.03.2019 12:28:00
 
Разяснения по документация за участие
01.03.2019 12:28:00
 
Решение за промяна
04.04.2019 10:52:56
905284 / 01.04.2019 г. - 48 от 01.04.2019
Разяснения по документация за участие
16.04.2019 17:19:58
 
Номер на преписка в АОП
01.03.2019 12:28:00
00044-2019-0011
Срок за получаване на офертите
01.03.2019 12:28:00
09.05.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.03.2019 12:28:00
 
18.06.2019 13:08:17
0.27 MB
18.06.2019 13:08:17
0.76 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.07.2019 16:59:54
53-00-6676 от 03.07.2019
Отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 3, ще се извърши на 08.07.2019 г. от 15:30 часа, в зала 702 на VІІ етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.07.2019 14:25:21
 
Решение за определяне на изпълнител
16.07.2019 14:25:21
96 от 16.07.2019