ОП Ид.No
1211
Обект на поръчката
01.03.2019 12:36:54
Строителство
Предмет на поръчката
01.03.2019 12:36:54
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ СИЛИСТРА“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
2 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО;
3 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД;
4 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ;
5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ СИЛИСТРА;
Ред за провеждане
01.03.2019 12:36:54
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.03.2019 12:36:54
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.03.2019 12:36:54
23 от 26.02.2019
897349/26.02.2019 г.
01.03.2019 12:36:54
0.23 MB
Обявление/Публична покана
01.03.2019 12:36:54
от 26.02.2019
897352/ 26.02.2019 г.
01.03.2019 12:36:54
0.27 MB
Документация
01.03.2019 12:36:54
 
Решение за промяна
04.04.2019 10:45:27
905289/ 01.04.2019 г. - 45 от 01.04.2019
Номер на преписка в АОП
01.03.2019 12:36:54
00044-2019-0009
Срок за получаване на офертите
01.03.2019 12:36:54
09.05.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.03.2019 12:36:54
 
09.07.2019 14:18:27
0.91 MB
24.07.2019 13:45:58
0.08 MB