ОП Ид.No
1262
Обект на поръчката
20.06.2019 10:55:23
Услуга
Предмет на поръчката
20.06.2019 10:55:23
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Велико Търново
Вид процедура/основание за провеждане
20.06.2019 10:55:23
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.06.2019 10:55:23
Решение-1 от 18.06.2019
20.06.2019 15:27:20
0.28 MB
Обявление/Публична покана
20.06.2019 10:55:23
Обявление от 18.06.2019
20.06.2019 10:55:23
0.32 MB
Документация
20.06.2019 10:55:23
 
Номер на преписка в АОП
20.06.2019 10:55:23
00044-2019-0043
Срок за получаване на офертите
20.06.2019 10:55:23
25.07.2019 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
09.08.2019 11:57:38
53-00-802 от 09.08.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.06.2019 10:55:23
Протокол № 1 от 01.08.2019
Протокол № 1
01.08.2019 15:23:23
14.53 MB