ОП Ид.No
1280
Обект на поръчката
29.07.2019 14:25:01
Доставка
Предмет на поръчката
29.07.2019 14:25:01
Доставка на природен газ за стопански нужди за Административната сграда на Областно пътно управление-Велико Търново
Ред за провеждане
29.07.2019 14:25:01
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
29.07.2019 14:25:01
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
29.07.2019 14:25:01
Решение-2 от 29.07.2019
29.07.2019 14:25:01
13.03 MB
Номер на преписка в АОП
29.07.2019 14:25:01
00044-2019-0060