ОП Ид.No
1292
Обект на поръчката
16.08.2019 11:56:52
Доставка
Предмет на поръчката
16.08.2019 11:56:52
„Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ , в частта по Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“.
Ред за провеждане
16.08.2019 11:56:52
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
16.08.2019 11:56:52
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
16.08.2019 11:56:52
Покана № 53-00-8264 от 16.08.2019
Покана до Кооперация Панда, Перун - ККБ ЕООД, Престиж Бизнес 93 ООД, Контракс АД
Документация
16.08.2019 11:56:52
 
Номер на преписка в АОП
16.08.2019 11:56:52
00210-2017-0013
Срок за получаване на офертите
16.08.2019 11:56:52
 
Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.08.2019 15:27:24
53-00-8560 от 28.08.2019
На 03.09.2019 г. от 10:00 часа (системно време) в СЕВОП, на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg/