Начало » Административни услуги » Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя – 1887

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя – 1887

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

     Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 3

     Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23; чл. 24

Орган, който предоставя на административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

     Управителен съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" или упълномощено от него длъжностно лице от агенцията

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

     Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областни пътни управления – адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка и работно време – в края на информацията са посочени данните на централна администрация и всички Областни пътни управления.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издава индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

     Наредба №3 за временна организация и безопасност на движението при СМР

     Наредба за специално ползване на пътищата

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

     Искане за издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Начин на заявяване на услугата

     Приемане на заявление и придружаваща документация в съответното Областно пътно управление

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     Срок по преценка на разрешаващия орган, съобразена с искането на заявителя на действие на документа/индивидуалния административен акт: По преценка на разрешаващия орган, съобразена с искането на заявителя

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

За услугата се заплаща такса

     Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа  

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

     По банков път

     Допуска се и плащане на каса в териториалните звена на Агенция "Пътна инфраструктура".

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

     Министър на регионалното развитие и благоустройството

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

     Действията на органа по предоставянето на услугата:се обжалват пред Административен съд, в 14 дневен от връчването.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

     Електронен адрес за предложения:info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

По пощата, в Областни пътни управления или в Агенция „Пътна инфраструктура“