Начало » Пресцентър » Новини » Отворени са офертите за изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове и изменение на кадастрална карта и регистри

Отворени са офертите за изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове и изменение на кадастрална карта и регистри

29.05.2015 17:07

cadastre.jpgОтворени са 6-те подадени оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове – план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ), план за застрояване (ПЗ) и изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри“.


 

 

 Отворените оферти са на:

  • ГЕОПЛАНПРОЕКТ ЕАД;
  • ГД ПЛАНКАД, в което участват: „СПЕЛ 96“ ООД и „СУПЕР К“ ООД;
  • ЕТ ИНТЕРФЕЙСП. КАЗАНЛЪКЛИЕВ;
  • ЗЕНИТ ГЕО ЕООД;
  • СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД;
  • ГЕОТОТАЛ ООД.

Целта на поръчката е сключване на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнители за срок от 24 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, за изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове, както и за проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца от сключване на рамковото споразумение, или до изчерпване на финансовия ресурс. Прогнозната стойност е 333 330 лв. без ДДС. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.