Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени офертите за изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от II и III клас

В АПИ ще бъдат отворени офертите за изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от II и III клас

17.05.2013 14:14

Logo-OPRR.pngУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Република България”.

Дейностите, обект на настоящата обществена поръчка, се изпълняват по проект BG161РО001/5-01/2008/059 “Оптимизиране на Агенция “Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства” приоритетна ос 5: “Техническа помощ”, Компонент: 5.3. “Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”.


Той е по ОП „Регионално развитие“, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Автоматизираното събиране на данните за трафика ще бъде за автомобилните пътища от II и III клас. Системата ще обхване процесите на регистриране, структуриране и съхранение на данните за интензивността на автомобилното движение и ще се състои от сървърна и клиентска част. По проекта да бъде финансирана доставката и монтажа на 120 бр. автоматични устройства, записващи пътния трафик с операционен и анализиращ софтуер на пунктовете, дефинирани от Агенция “Пътна инфраструктура”.

 Отварянето на офертите е от 12.30 ч., в зала 702, в сградата на АПИ.