АМ "Тракия" лот 4

 LOGO-EU.jpg  LOGO-OPT.jpg

Трасето на АМ Тракия е част от коридор №8 на Транс – европейската транспортна мрежа. Общата дължина на магистралата, подлежаща на доизграждане е 115.180 километра, разделена на 3 лота:

 • Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900
 • Лот 3 „Нова Загора – Ямбол” от км 241+900 до км 277+597
 • Лот 4 „Ямбол - Карнобат” от км 276+200 (съвпада с км 277+597 от лот 3) до км 325+280

Участък: Лот 4 „Ямбол-Карнобат” от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на Лот 3) до км 325+280 , дължина 49,08 км


Лот 4 е разделен на два етапа:

Лот 4.1 от км 276+200 до км 291+000 – Издадено е разрешение за ползване на строежа СТ -05-2/02.01.2013 г.

Лот 4.2 от км 291+000 до км 325+280


Обща дължина: 49,08 км

Технически параметри на обекта:

 • Обща дължина: 49,08 км
 • Габарит – А29
 • Проектна скорост: 140 км/час
 • Пътен възел "ІІ-53 Сливен – Ямбол"
 • Пътен възел "ІІ-7 Завой – Веселиново" на км 290+510,10
 • Пътен възел "ІІІ-795 Карнобат - Драганци" на км 324+900
 • пресичане с ж.п. линия "София – Бургас" при км 286+378,70 с отвор L=20,20 м.
 • Мостове: 4 бр.
 • Надлези – 12 бр.
 • Подлези – 11 бр.

Статус на проекта: приключен

API-Trakia-Lot4.jpg

 

 • Изпълнител: СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЯ IV" ДЗЗД, ЕИК 175889852
  • Водещ партньор - „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД, гр.София с ЕИК 121677172

  • Партньор „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП" АД, гр. Благоевград с ЕИК 101506368

 

 • Партньор „ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕАД, гр. София с ЕИК 831928535
 • Партньор „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ М" ЕАД, гр. Монтана с ЕИК 111001688
 • Партньор „АБ" АД, гр. Хасково с ЕИК 836014515
 • Партньор „БУРГАСПЪТСТРОЙ" АД, гр.Бургас с ЕИК 102005075

 

 • Партньор „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" АД, гр. Търговище с ЕИК 835009611
 • Партньор  „МОСТСТРОЙ" АД, гр. София с ЕИК 121207124
 • Партньор  „ВИДАПЪТСТРОЙ" ЕАД, гр. Видин с ЕИК 815113353

 

Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за СМР: 209 646 720  лв. с ДДС

Договор за СМР: РД-33-10/31.08.2010 г.

Дата на издаване на разрешение за строеж: 30.08.2010 г.

Срок за изпълнение: 28 месеца

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 

 • Строителен надзор: Дружество по ЗЗД „План инвест - Пловдивинвест - ЛОТ4", с ЕИК по БУЛСТАТ 175896801

Стойност на договор: 974 400 лева с ДДС

Договор за строителен надзор: №  РД-34-6/31.08.2010 г.


НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ


Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: одобрен от УО на ОП „Транспорт“ на 02.06.2010 г.

Договор за предоставяне на БФП от 23 април 2010 г.

Стойност на договор за БФП:  699 648 287,32 лв. с ДДС.

Кохезионен фонд: 513 970 279,58 лв.

Национално съфинансиране: 185 678 007,61 лв.

 

Тръжни процедури:

 1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: Допълнително проектиране и строителството на обект: АМ “Тракия”/А-4”Оризово-Бургас”, участък: Лот 4: “Ямбол-Карнобат” от км 276+200 /=277+200 на Лот 3/ до км 325+280


Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение №83 от 07.04.2010 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №00044-2010-0066

 

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под № 2010/S 69-103200/09.04.2010 г.

 

Тръжна документация


Екип на Изпълнителя СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЯ IV" ДЗЗД

Инж. Динко Георгиев

ръководител Проект

инж. Янко Костов

заместник р-л Проект

 

Информация за контакти с СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЯ IV" ДЗЗД

Адрес

София 1517,

"Бесарабия" 114, ет.ІІ, ст.208-210

Телефон

02 94 26 797

Факс

02 94 26 773

Интернет страница

 

Електронна поща

lot4@pst.bg

 

 

2. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: Определяне на консултант за допълнително проектиране и строителството на обект: АМ “Тракия”/А-4”Оризово-Бургас”, участък: Лот 4: “Ямбол-Карнобат” от км 276+200 /=277+200 на Лот 3/ до км 325+280


Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 92 от 15.05.2010 на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №00044-2010-0077

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под 2010/S 96-145428/19.05.2010

 

 

Тръжна документация

 

Екип на Изпълнителя Дружество по ЗЗД „План инвест - Пловдивинвест - ЛОТ4"

инж. Коста Бозов

р-л Екип

инж. Елена Тодорова

зам.р-л част Пътна

инж. Мария Костова

зам.р-л Съоръжения

 

 

Информация за контакти с Дружество по ЗЗД „План инвест - Пловдивинвест - ЛОТ4"

Адрес

Пловдив 4000,

"Руски" 15, ет.ІІ, ст.94

Телефон

032 65 83 44

Факс

032 62 62 15, 02 950 20 47

Електронна поща

pi_lot4@abv.bg

 

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.