АМ "Марица" лот 2

 LOGO-EU.jpg  LOGO-OPT.jpg

 

Обектът е част от общоевропейски транспортен коридор № ІV Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена – Братислава – Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца/Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул.

Автомагистрала “Марица” в участъка Оризово – Харманли е част от транс-европейския коридор №IV с обща дължина 65 км и е разделен на два участъка, както следва:

- Лот 1 Оризово – Димитровград от км 5+000 до км 36+400;

- Лот 2 Димитровград – Харманли от км 36+400 до км 70+620.

Трасето на новия път започва непосредствено след пресичането на път II-66 Чирпан – Поповица при км 5+000 и завършва при пътен възел “Харманли” при км 70+331.

 

 

 • Обща дължина: 34.22 км
 • Габарит А-28 м
 • Проектна скорост: 120 км/час
 • Големи съоръжения: 22 бр.

 

API-AM-Maritza_lot2.jpg

 Статус на проекта - ПРИКЛЮЧЕН

 

 • Изпълнител: Сдружение “Марица Хайуей”, ЕИК 176044000

  • Водещ лидер - „ПСТ Холд” АД – гр. София, ЕИК 831928535

  • Партньор „ПООР БАУ ГМБХ“ – Виена, Австирия, фирмен номер 24160к

Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за СМР: 146 564 400 лв. с ДДС

Договор за СМР: РД-33-14/25.07.2011 г.

Разрешения за строеж: № РС-36/25.07.2011 г.

Срок за изпълнение: 30 месеца и 27 календарни дни


Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 • Строителен надзор: ДЗЗД „РУТЕКС-ЕТЕ”, ЕИК 130085349

Стойност на договор: 799 200 лв. с ДДС

Договор за строителен надзор: №  РД-34-9/25.07.2011 г.

 • Авторски надзор: “Пътпроект” ЕООД, ЕИК 831615056

Стойност на договор: 112 800 лв. с ДДС

Договор за авторски надзор: №  РД-35-25/ 24.04.2012 г.

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

Откриване на АМ ''Марица'' лот 2

Тръжни процедури на Лот 2:

1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “МАРИЦА” /А-1/ ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО, УЧАСТЪК:  ЛОТ 2 “ДИМИТРОВГРАД - ХАРМАНЛИ”, ОТ КМ 36+400 ДО КМ 70+620”

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 285 от 21.12.2010 г.  на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №  00044-2010-0170

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник ЕС под № 2010/S 249-381125 от 23.12.2010 г.

Тръжна документация

 

Екип на Изпълнителя Сдружение “Марица Хайуей”

1.

инж. Атанас Видев

Ръководител на обекта

2.

инж. Борислав Момчилов

Заместник-ръководител на обекта

3.

инж. Теодосий Славчевсски

Ръководител “Изместване на жп линия “Димитровград-Подкова””

4.

инж. Венета Христова

Ръководител проектантски екип

5.

инж. Любомир Пенчев

Пътен инженер

6.

инж. Тома Йотов

Жп инженер

7.

инж. Михаил Михайлов

Конструктор

8.

инж. Венелин Любенов

ЖП конструктор

9.

инж. Ангел Божков

Геодезист

10.

инж. Йончо Влахов

Геолог

11.

инж. Димо Кисов

Конструктор

 

Информация за контакти със Сдружение “Марица Хайуей”

Адрес

гр. София, ул. “Бесарабия” № 114

Телефон

+359 2 945 28 20

Факс

+359 2 945 04 96

Интернет страница

http://pstholding.bg

Електронна поща

marica_lot2@pst.bg

 

2. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: “Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на: ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА “МАРИЦА” /А-1/ ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО, УЧАСТЪК:  ЛОТ 2 “ДИМИТРОВГРАД – ХАРМАНЛИ”, ОТ КМ 36+400 ДО КМ 70+620

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 3 от 05.01.2011 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2011-0002


Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под 2011/S 4-005700 от 07.01.2011 г.

Тръжна документация

 

Екип на строителния надзор ДЗЗД «РУТЕКС-ЕТЕ»

1.

инж. Димитър Събев

Ръководител на екипа

2.

инж. Альонушка Чанкова

Заместник ръководител част „Пътна”

3.

инж. Дафина Яновска

Заместник ръководител част „Съоръжения”

4.

инж. Никола Маринов

Ръководител на част “Изместване на жп линия”

 

Информация за контакти с ДЗЗД «РУТЕКС-ЕТЕ»

Адрес

гр. София, бул. “Асен Йорданов” № 12, ет. 2

Телефон

+359 2 979 14 26

Факс

+359 2 978 95 97

Електронна поща

rutex@rutex.biz

 

3. Процедура на договаряне по реда на чл. 53, ал. 1, т. 6 от НВМОП за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана с предмет: “Упражняване на авторски надзор по смисъла на ЗУТ за всички части на техническия проект на обект: Автомагистрала “Марица” /А-1/ “Оризово – Капитан Андреево”, Лот 1 – от км 5+000 до км 36+400 и Лот 2 – от км 36+400 до км 70+620”

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 35 от 24.02.2012 г.  на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №  00044-2012-0023

 

 

 

Екип на авторския надзор “Пътпроект” ЕООД

1.

инж. Тодор Тодоров

проектант

2.

инж. Михаил Михайлов

проектант

3.

инж. Митко Цанев

проектант

4.

инж. Екатерина Пенчева

проектант

5.

инж. Румил Гърнев

проектант

 

Информация за контакти с “Пътпроект” ЕООД

Адрес

гр. София 1619, бул. “Цар Борис III” № 257

Телефон

+359 2 957 05 09

Факс

+359 2 957 05 06

Електронна поща

office.patproject@gmail.com

 

Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: одобрен от ЕК на 22.02.2012 г.

Договор за предоставяне на БФП от 09.08.2011 г. 

Анекс № 1 към ДБФП от 11.03.2013 г.

Стойност на договор за БФП:  313 798 249,97 лв. с ДДС.

Кохезионен фонд: 251 038 599,98 лв.

Национално съфинансиране: 62 759 649,99 лв.

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.