Начало » Обяви » Архив обяви 2018 г. » Архив септември-декември 2018 » АПИ уведомява собствениците на имот, засегнат от обект: „АМ „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево-с. Дамяница”, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

АПИ уведомява собствениците на имот, засегнат от обект: „АМ „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево-с. Дамяница”, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на имот, засегнат от обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево-с. Дамяница”, за който отчуждителният акт - Решение № 12 на Министерски съвет от 11.01.2018 г. е влязъл в законна сила чрез влязъл в сила съдебен акт, че започва изплащане на определеното парично обезщетение.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • заявление по образец - файл за изтегляне;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници, при починал собственик - оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • заверено копие на влязъл в сила съдебен акт.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39 и 39а, от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Благоевград, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

17.10.2018 г.