Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с РМС № 54/ 03.02.2014 г. за изграждането на обект: Път І-5 участък Летище „Стара Загора“ – АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.5, участък от км 236+323 до км 240+923 и участък от 240+923 до км 241+203.53 – изместване на инженерна инфраструктура, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с РМС № 54/ 03.02.2014 г. за изграждането на обект: Път І-5 участък Летище „Стара Загора“ – АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.5, участък от км 236+323 до км 240+923 и участък от 240+923 до км 241+203.53 – изместване на инженерна инфраструктура, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 54 от 03.02.2014 г. за изграждането на обект: Път І-5участък Летище Стара Загора“ – АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.5,участък от км 236+323 до км 240+923 и участък от 240+923 до км 241+203.53 – изместване на инженерна инфраструктура, че започва изплащане на определените парични обезщетения за тези от имотите, по отношение на които Решението на Министерски съвет е влязло в законна сила.

За целта е необходимо в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, да се представят следните документи, доказващи правото собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка;

актуална скица на имота - оригинал;

нотариално заверено копие от документ за собственост;

актуално удостоверение за наследници при починал собственик - оригинал;

актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията - оригинал;

нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

При необжалван по съдебен ред отчуждителен акт, собственикът/неговите наследници следва да подпишат и декларация по образец, че са надлежно уведомени за постановяването на РМС № 54 от 2014 година и не са го обжалвали.

Сумите за полагащите се обезщетения ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областен управител на област Стара Загора, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


Декларация по образец


31.03.2015 г.