Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на МС № 648 от 18.09.2014 г. за изграждането на обект: АМ „Марица” Оризово – Капитан Андреево, участък Оризово - Харманли от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на МС № 648 от 18.09.2014 г. за изграждането на обект: АМ „Марица” Оризово – Капитан Андреево, участък Оризово - Харманли от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 648 от 18.09.2014 г. за изграждането на обект: АМ „Марица” Оризово – Капитан Андреево, участък Оризово -Харманли от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета, че започва изплащане на определените парични обезщетения на собствениците на имоти по отношение, на които Решението на Министерски съвет е влязло в сила.

За целта е необходимо да се представят в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, следните документи доказващи правото на получаване на определеното обезщетение: заявление свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; нотариално заверено копие от документ за собственост на имота; актуална скица на имота; актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; декларация по образец, удостоверяваща, че Решението на Министерски съвет е връчено по надлежния ред не е обжалвано от заявителите или, в случай на съдебно обжалване, копие от влязло в сила съдебното решение.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по сметка в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областните управители на области Стара Загора, Пловдив и Хасково, от където правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

17.02.2015 г.