Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с РМС № 114 от 20.02.2015 г. за изграждането на обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово" от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, че започва изплащане на определените парични обезщетенията

АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с РМС № 114 от 20.02.2015 г. за изграждането на обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово" от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, че започва изплащане на определените парични обезщетенията

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура" уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 114 от 20.02.2015 г. за изграждането на обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово" от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, че започва изплащане на определените парични обезщетения за тези от имотите, по отношение на които Решението на Министерски съвет е влязло в законна сила.

За целта е необходимо в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура", на адрес гр. София, бул. „Македония" № 3, да се представят следните документи доказващи правото собственост и влязъл в сила отчуждителен акт: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; актуална скица на имота-оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал; актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията-оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; При необжалван по съдебен ред отчуждителен акт, собственикът/неговите наследници следва да подпишат и декларация по образец, че са надлежно уведомени за постановяването на РМС № 114 от 2015 година и не са го обжалвали.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от Агенция "Пътна инфраструктура" сметки в „Банка ДСК" ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областен управител на област Габрово, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

Декларация по образец

 

 

27.03.2015 г.