Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост

ОПУ Търговище обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ТЪРГОВИЩЕ

 

Агенция „Пътна инфраструктура” на основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за  държавна собственост, чл.13, ал.5 във връзка с чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол №10025/14 г., 

О Б Я В Я В А 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот-публична държавна собственост, стопанисван от АПИ чрез Областно пътно управление- гр. Търговище, находящ се на адрес: гр. Омуртаг, ул. „Родопи“ № 34, с предназначение – за стопански нужди, по обособени позиции и с първоначални месечни наемни цени (с включен ДДС), както следва:

Обособена позиция 1: Помещение /склад/, с площ от 24,55 кв.м, от едноетажна полумасивна сграда, находяща се в депо към Районна пътна служба гр.Омуртаг, цена 111.45 лв.

Обособена позиция 2: Помещение /склад/, с площ от 59,32 кв.м, от едноетажна полумасивна сграда, находяща се в депо към Районна пътна служба гр.Омуртаг, цена 284,14 лв.

Обособена позиция 3: Помещение /склад/, с площ от 70,00 кв.м, от едноетажна полумасивна сграда, находяща се в депо към Районна пътна служба гр. Омуртаг, цена 284,14 лв.

Помещенията се отдават под наем за срок от 5 години.           

Цена на тръжната документация – 6,00 лв. с ДДС, платима в касата на ОПУ- Търговище или по сметка:

IBAN - BG05UBBS80023106123207, BIC – UBBSBGSF, Банка “ОББ” – АД” клон Търговище.

Тръжната документация се получава в ОПУ-Търговище, гр. Търговище, ул. „Христо Ботев” № 30, отдел ИРД, ет. 2 стая № 11, всеки работен ден до 06.02.2015 г., от 9:00 до 17:00 часа.

Срок за подаване на заявления за участие с документ за платен депозит и ценови предложения – до 17:00 часа на 06.02.2015 г. в деловодството на ОПУ Търговище.

Търгът ще се проведе на 09.02.2015 г. от 10:00 часа в Административна сграда на ОПУ Търговище, гр. Търговище, ул. „Христо Ботев” № 30.

Повторен търг ще се проведе на 13.02.2015 г. от 10.00 ч. в Административната сграда на ОПУ Търговище, като крайната дата за подаване на заявленията е 12.02.2015 г., до 17.00 часа, а условията са съгласно изискванията за първия търг. 

Условията, на които трябва да отговарят участниците в търга, необходимите документи за представяне, са подробно отразени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел.: 0601 61073 или 0889 147541

 

 

6.01.2015 г.