Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Търговище публикува покана за демонтиране на рекламно съоръжение до "ГЕ-ПРИНТ" ЕООД

ОПУ Търговище публикува покана за демонтиране на рекламно съоръжение до "ГЕ-ПРИНТ" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ТЪРГОВИЩЕ

 

 

ДО

„ГЕ-ПРИНТ”ЕООД

Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район р-н Средец, бул. ФРИТЬОФ НАНСЕН No 11-13, ет. 3, ап. 8.

Представлявано от управител Цветинка Красимирова Генчева.

 

Относно: Демонтаж на рекламно съоръжение, поради отнемане на Разрешението за специално ползване.

 

Уважаема госпожо Генчева,

С влязла в сила Заповед № РД-22-284/18.11.2014г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ /, Ви е отнето Разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, разположено в обхвата на път I-4 “Коритна–Велико Търново–о.п.Омуртаг–о.п.Търговище–/О.п.Разград-о.п.Търговище/”, км.213+300 ляво, поради неплащане на дължимите годишни такси за специално ползване на пътищата по чл.22, ал.4 от Тарифата за таксите, които се събират от АПИ.

В случая, Вие извършвате специално на пътищата по смисъла на § 1, т.8 от ДР на Закона за пътищата /ЗП/ без разрешение в нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б.„в” от ЗП, което представлява административно нарушение и подлежи на санкция, съгласно чл.54, ал.1 във връзка с чл.53, ал.1 от Административно-наказателните разпоредби на ЗП.

Във връзка с гореизложеното Ви отправяме настоящата

П О К А Н А

В 14-дневен срок от получаване и да извършите демонтаж на рекламното съоръжение за своя сметка.

В случай, на неизпълнение от Ваша страна, след изтичане на указания срок ще Ви бъде наложена санкцията предвидена в чл.54, ал.1 във връзка с чл.53, ал.1 от Административно-наказателните разпоредби на ЗП за нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б.„в” от същия закон, като демонтажът ще се извърши от администрацията, управляваща пътя, за Ваша сметка, съгласно разпоредбата на чл.57, ал.2 от ЗП.

В случай, че демонтираното рекламно съоръжение не бъде потърсено от ”ГЕ-ПРИНТ”ЕООД в едномесечен срок от уведомяването му за извършения демонтаж и не бъдат уредени взаимоотношенията между ОПУ-Търговище и ”ГЕ-ПРИНТ”ЕООД, съгласно разпоредбата на чл.57, ал.4, т.4 от ЗП, рекламното съоръжение става собственост на АПИ-ОПУ Търговище.

Направените разходи за демонтажа на рекламното съоръжение АПИ - ОПУ Търговище ще си възстанови чрез издаване на Заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс / ГПК /. 

 

 

Писмо № 31/14.01.2015 г.

 

 

 

инж. Марчо Марчев

Директор на Областно пътно управление Търговище

 

24.01.2015 г.