Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » ОПУ Варна обявява повторен търг с явно наддаване за продажба на фрезована асфалтова смес

ОПУ Варна обявява повторен търг с явно наддаване за продажба на фрезована асфалтова смес

API-LOGO_NEW-mini.png 

 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ВАРНА

 ОБЯВЯВА

Повторен търг с явно наддаване за продажба на фрезована асфалтова смес, добита при строителство и ремонт на пътни участъци от РПМ стопанисвани от АПИ  на територията на ОПУ – Варна, на основание чл.18 от Наредба №7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и заповед №РД-11-07/ 11.02.2015 г. на и.д. Директор на ОПУ – Варна. 

Продажбата включва 4231,534 т фрезована асфалтова смес, добита при строителството и ремонт на пътни участъци от РПМ, стопанисвана от Агенция ”Пътна инфраструктура” на територията на ОПУ – Варна, по позиции:

Дата на провеждане на повторния търг: 09.03.2015г. от 09:00 часа в стая  №12, етаж 3 в сградата на Областно пътно управление – Варна, ул.”Д-р Пюскюлиев” № 3. 

Начална тръжна цена по позиции:

 

№ по ред

Район

База

Количество/тон

Начална тръжна цена (в лева за тон)

Начална тръжна цена (в лева)

10% депозит от начална тръжна цена ( в лева)

1

ВАРНА

с. Тополи, база на "Пътища и мостове" ЕООД

1017,776

6,5

6615,54

661,55

2

ВАРНА

с. Тополи, база на "Инжстройинженеринг"           ЕООД

200

10,84

2168

216,8

3

ДЕВНЯ

гр. Суворово

53,998

6,5

350,99

35,1

4

ДЕВНЯ

гр. Вълчи дол

1254,8

6,5

8156,2

815,62

5

ДЕВНЯ

с. Ветрино

25,6

6,5

166,4

16,64

6

ДЕВНЯ

АМ "Хемус", км. 385+000

90

6,5

585

58,5

7

ДЕВНЯ

гр. Девня, база на "Инжстройинженеринг"           ЕООД

582,6

6,5

3786,9

378,69

8

ПРОВАДИЯ

гр. Провадия, база на "Пътища и мостове"ЕООД

742,2

6,5

4824,3

482,43

9

ПРОВАДИЯ

гр. Провадия, база на "Пътища и мостове"ЕООД

264,56

10,84

2867,83

286,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4231,534

 

29521,16

2952,11

 

 

 

Тръжната документация се получава от деловодство на Областно пътно управление – Варна, находящо се в административната сграда  в гр.Варна, ул. „Д-р Пюскюлиев №3 ет.2,  стая №9  срещу представен банков документ за преведената сума  от 6,00 лв. по сметка на ОПУ-Варна в SG „Експресбанк” , IBAN: BG60TTBB94003115068752; BIC: TTBBBG22 .

Срок на получаване на тръжната документация -  до 12:00 ч. на 06.03.2015 г. 

Местонахождение, време и условия за оглед на вещите:

До датата на провеждане на търга, всеки  кандидат – купувач има право да огледа фрезованата асфалтова смес, съхранявана в посочените бази /депа/, за които смята да наддава.

Оглед на фрезованата асфалтова смес може да се прави всеки ден до деня, предхождащ търга в базите, посочени в табл.1, след направено писмено искане и представен документ за закупена документация. 

Размер на депозита за участие:

Кандидатите внасят депозит, в размер на 10% от началната тръжна цена за фрезованата асфалтова смес,поотделно за всяко едно количество с място на съхранение/база,депо/, за която участника ще наддава в търга, съгласно чл.21 ал.1 от Наредба №7/1997 г. за продажба на движими вещи- частна държавна собственост. 

Депозитът се внася по банков път по сметка на продавача  АПИ в БНБ-София, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC:BNBGBGSD .

 

Начин на плащане на продажната цена -  в срок от 3 три работни дни от закриване на търга по банков път, сметка на ОПУ – Варна в банка SG “Експресбанк” гр.Варна , IBAN:   BG60TTBB94003115068752;  BIC:  TTBBBG22  и с него се сключва договор за покупко-продажба.

 

За информация: 0888/001621

 

 

 

 

27.02.2015 г.