Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » АПИ обявява търг с тайно наддаване за продажба на продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи дървесина /плътен кубик/, добита при изграждането на обект: „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, трети етап

АПИ обявява търг с тайно наддаване за продажба на продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи дървесина /плътен кубик/, добита при изграждането на обект: „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, трети етап

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

Областно пътно управление – Габрово обявява таен търг за продажба на дървесина

 

На основание Заповед № РД-11-1243/19.10.2015 г. на Председателя на УС на АПИ,  обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи дървесина /плътен кубик/, добита при изграждането на обект: „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48”, по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: Иглолистна дървесина /Бял бор/, трупи за бичене - 18-29 см., количество - 11.20 м3 , цена - 89.00 лв./ м3, общо за обособената позиция: 996,80 лв без вкл. ДДС;

 

Обособена позиция № 2: Иглолистна дървесина /Бял бор/, обли греди до 5 м., количество– 6.89 м3, цена - 70.00 лв./ м3 , общо за обособената позиция: 482,30 лв без вкл. ДДС;

 

Обособена позиция № 3: Иглолистна дървесина /Бял бор/Технолог. дървесина за целулоза – количество - 46.20 м3, цена - 42.00лв./ м3 , общо за обособената позиция: 1940,40 лв без вкл. ДДС;

 

Обособена позиция № 4: Бук - трупи за бичене – 18-29 см. –количество -  3.01 м3, цена 83.00 лв./ м3, общо за обособената позиция: 249,83 лв без вкл. ДДС;

 

Обособена позиция № 5: Технологична дървесина за целулоза /бук, дъб, габър, цер/ - количество - 8.27 м3, цена 54.00 лв./ м3, общо за обособената позиция: 446,58 лв без вкл. ДДС;

 

Обособена позиция № 6: Дърва за огрев /бук, дъб, габър, цер/ - количество - 47.57 м3, цена 54.00 лв./ м3, общо за обособената позиция: 2568,78 лв без вкл. ДДС;

 

Посочената дървесина е с начална тръжна цена – 6 684.69 лв. без ДДС и 8021.63 лв. с вкл. ДДС.


Търгът ще се проведе на 28.10.2015 г. от 13.30 ч. в административната сграда на ОПУ – Габрово, находяща се на адрес: ул. Христо Смирненски № 3.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 05.11.2015 г. г. от 13:30 ч.

Тръжна документация за участие се получава в сградата на ОПУ-Габрово, след предварителна заявка на моб.тел: 0888556723, и представяне на платежно нареждане за внесена сума от 10 лв. с ДДС, по сметка на ОПУ-Габрово: IBAN: BG78 UBBS 800231 061 89502, при банка „ОББ” Габрово, до 16.30 часа на 27.10.2015 г., а при повторен търг до 16.30 часа на 04.11.2015 г. в Административната сграда на ОПУ – Габрово, находяща се на адрес: ул. Христо Смирненски № 3

Оглед на дървесината може да се извършва всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 27.10.2015 г. срещу документ за закупена тръжна документация. Местонахождението на дървесината е в Районна пътна служба „Етъра” в гр. Габрово, бул. Дерожински № 5.

За участие в търга се внася депозит - 10% от началната тръжна цена за всеки един вид от дървесината, за която се участва.

Срок за подаване на заявления за участие, ведно с тръжната документация- до 12:00 ч. на 28.10.2015 г. в сградата на ОПУ-Габрово, ет.3, ст.302, ул. Христо Смирненски № 3, а при повторен търг до 12:00 ч. на 05.11.2015 г.

За допълнителна информация : 0888556723.        

           


20.10.2015 г.