Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчужден имот с идентификатор 14218.527.35, землище кв. Хаджицонев мост и сграда с идентификатор 14218.527.35.3, засегнати от обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, за който РМС № 114/ 20.02.2015 г. е влязло в законна сила чрез Решение на Върховен административен съд, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

АПИ уведомява собствениците на отчужден имот с идентификатор 14218.527.35, землище кв. Хаджицонев мост и сграда с идентификатор 14218.527.35.3, засегнати от обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, за който РМС № 114/ 20.02.2015 г. е влязло в законна сила чрез Решение на Върховен административен съд, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

API-LOGO_NEW-mini.png

 

 

 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


  СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчужден имотс идентификатор 14218.527.35, землище кв. Хаджицонев мост и сграда с идентификатор 14218.527.35.3,  засегнати от обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до  км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, за който Решение на Министерски съвет № 114 от 20.02.2015 г. е  влязло в законна сила чрез Решение на Върховен административен съд, че започва изплащане на определеното парично обезщетение. За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, актуална скица на имота - оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик - оригинал, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците(оформен с точни суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

Сумата за полагащото се обезщетение, ще бъде преведена на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Габрово,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

 

 

 

 

27.11.2015 г.