Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » АПИ уведомява заинтересованите лица, че започва изплащане на паричните обезщетения, постановено с РМС № 794/12.10.2015 г. за: сграда с идентификатор 68134.1369.936.1 землище Илиянци, необходима за изграждането на обект: „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400

АПИ уведомява заинтересованите лица, че започва изплащане на паричните обезщетения, постановено с РМС № 794/12.10.2015 г. за: сграда с идентификатор 68134.1369.936.1 землище Илиянци, необходима за изграждането на обект: „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ


 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява заинтересованите лица, че започва изплащане на паричните обезщетения, постановено с РМС № 794/12.10.2015 г. за: сграда с идентификатор 68134.1369.936.1 землище Илиянци, необходима за изграждането на обект: „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400.

 

За целта в деловодството на АПИ следва да се представят документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт, а именно: молба свободен текст с телефон за връзка;

 

  • актуални скици на имотите – оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за тежести върху имотите, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол – при необходимост;
  • декларация по образец – файл за изтегляне.

 

Сумата за полагащото се обезщетение ще бъде преведена на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

 

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, неполучените средства ще бъдат преведени по сметка на Областния управител на област София-град, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


             

           

21.10.2015 г.