Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » Уведомление на ОПУ-Кърджали за инвестиционно предложение за изпълнение на „Строителство на временен обходен път във връзка с активирало свлачище на път II-59 „Момчилград – Крумовград“ при км 18+600“

Уведомление на ОПУ-Кърджали за инвестиционно предложение за изпълнение на „Строителство на временен обходен път във връзка с активирало свлачище на път II-59 „Момчилград – Крумовград“ при км 18+600“

 

  API-LOGO_NEW-mini.png

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

От Областно пътно управление - Кърджали при АПИ - София, БУЛСТАТ 0006950890293

 

Пълен пощенски адрес: 6600, гр.Кърджали, бул."Беломорски" №79.

Адрес за кореспонденция: 6600, гр.Кърджали, бул."Беломорски" №79.

телефон, факс и е-mail: тел. 0361/6 23 04, факс 0361/6 20 15, e-mail: pukardjali@yahoo.com.

Директор ОПУ - възложител: инж.Живко Иванов Боговски.

 

Характеристика на инвестиционното предложение за изпълнение на "Строителство на временен обходен път във връзка с активирало свлачище на път II-59 "Момчилград - Крумовград" при км 18+600".

 

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение:

Предметът на инвестиционното предложение е изграждане на временен обходен път с дължина 330 м с цел провеждане на движението на ППС в засегнат от свлачище участък по републикански път II-59 "Момчилград - Крумовград", отпадане на обходния маршрут и осигуряване на нормално транспортно обслужване на населението.

2. Резюме на предложението:

В следствие на обилните валежи от дъжд и високото ниво на подпочвени води в началото на 2015г. е възникнало опасно свлачище на път II-59 "Момчилград - Крумовград" в участъка от км 18+540 до км 18+820. Пътят в участъка е затворен, поради невъзможност за движение на ППС. Въведен е обходен маршрут по път III-5902 "Рудник Звездел - с.Токачка" и III-509 "Токачка - Крумовград". С обходния маршрут се увеличава дистанцията /с 50км в едната посока/ при указване на спешна помощ, защита на населението от пожари, бедствия и аварии, както и ежедневното извозване на ученици до учебните заведения. Посочените по-горе обстоятелства налагат изграждане на временен обходен път.

Съществуващо положение:

Асфалтовата настилка в посочения по-горе участък е разрушена, пътното тяло е пропаднало с около 1м. Разрушена е конструкцията на пътя. Разрушени са облицования окоп и банкета на пътя. Пътният насип е компрометиран.

Проектното решение предвижда:

изграждане на 330м обходен път с габарит Г8 - две ленти за движение по 3,00м и банкети 2х1,00м; хоризонтални криви с R=85м, 132м и 150м; максимален надлъжен наклон 15%; проектна скорост 20км/ч.

пътна конструкция:

- асфалтобетон плътен - 4см;

- горен основен пласт от асф. смеси - 6см;

- долен основен пласт от несорт. трош. камък - 40см;

- земна основа с E=30 MPa; предвижда се изграждане на зона "А" с подходящ материал, поради преовлажнения терен;

- в участъка не се предвижда изграждане на нови водостоци, тъй като водосбора от прилежащия терен е незначителен и водното количество може да бъде проведено от сечението на проектирания отводнителен окоп;

- няма да се изгражда нова техническа инфраструктура;

- предполагаемата дълбочина на изкопните работи е 0,50-1,00м;

- няма да се извършват взривни работи.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по специален закон:

към момента няма информация за наличието на други планове, проекти или инвестиционни предложения, включително и такива, които са в процес на разработване за района;

инвестиционно предложение за изпълнение на обект: "Строителство на временен обходен път във връзка с активирало свлачище на път II-59 "Момчилград - Крумовград" при км 18+600" няма връзка с други съществуващи и одобрени планове или други дейности;

изместването на част от трасето на път ІІ-59 "Момчилград - Крумовград" /засегнато от активирало свлачище/ чрез изграждане на временен обходен път засяга горска територия, което налага провеждане на процедура по промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия по реда на чл.73, ал.1, т.2 на Закона за горите. Издадено е решение №27-I-1/31.08.2015г. за предварително съгласуване на промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия, частна държавна собственост на комисията по чл.75, ал.1, т.2 от ЗГ при РДГ - Кърджали;

органът, отговорен за одобряване и разрешаване на инвестиционното предложение е Община Момчилград.

 

4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение: 

път ІІ-59 "Момчилград - Крумовград", в проектния участък от км 18+400 до км 18+730, е на територията на община Момчилград, преминава през поземлен имот №010747 в землището на с.Карамфил, ЕКАТТЕ 36350;

разгрежданият участък не преминава през урбанизирана територия на населени места;

координатите на проектното трасе на обходния път са съгласно приложената скица-проект №Ф00160/02.07.2015г. на имот с проектен №010840 /образуван от имот №010747/;

път ІІ-59 "Момчилград - Крумовград" е второкласен път от републиканската пътна мрежа, публична държавна собственост;

поземлен имот №010747 е с НТП "територия за нуждите на горското стопанство", частна държавна собственост;

няма данни да се засягат защитени територии и територии за опазване на обекти на културно-историческото наследство.

най-близко разположената защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 е BG0001032 "Родопи - Източни";

изпълнението на инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие - път ІІ-59  "Момчилград - Крумовград" е с местно и регионално значение;

с изпълнението на инвестиционното предложение не се извършва промяна в съществуващата пътна инфраструктура. Изграждането на временния път води до осигуряване на нормално е безопасно транспортно обслужване на засегнатото от свлачищните процеси население.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Природните ресурси, предвидени /по проект/ за използване по време на строителството са дадени в следната таблица:

Природен ресурс, материал

Мярка

Количество

Земни маси /общо обем изкоп и насип/, в т.ч.:

куб.м

3066

обем изкоп

куб.м

1958

обем насип

куб.м

1108

Плътен асфалтобетон  тип А за износващ пласт

т

187

Битуминизиран трошен камък

т

262

Несортиран трошен камък

куб.м

1001

Материал за насип на банкети

куб.м

57

           

По време на експлоатацията ще се използват незначителни количества материали - основно сол и пясък /при снеговалежи и заледявания по време на зимното поддържане/.

не се предвижда водовземане за питейни, промишлени или други нужди чрез обществено водоснабдяване;

•  не се предвижда използването на повърхностни и подземни води.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството се очаква да се генерират отпадъци от строителната техника и обслужващия персонал. Съгласно Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, генерираните отпадъци по видове ще са:

отпадъци от метали /код 1704-11/ -  генерират се от оборудването и механичните части;

отпадъци от строителството - дървесен материал от разчистване на трасето за изместване на пътя /код 1702-01/ и изкопани земни маси /код 1705-06/;

гориво-смазочни материали /код 1302-06/, чиито количества, съхранявани на строителната площадка ще са минимални, тъй като снабдяването ще се извършва основно от най-близките налични бази;

излезли от употреба гуми /код 1601-03/, в случай на аварийна подмяна на транспортната и строителна техника;

отпадъци от опаковки /код 1501-01, 02, 06/ - от работниците по трасето и от обслужващия персонал на транспортната и сторителна техника. Не се очаква генерирането на значителни обеми отпадъци, поради неголемия брой работещи (30 човека при върхово натоварване);

Отпадъци по време на експлоатация - това са предимно отпадъци от опаковки от участниците в движението и отпадъци /код 2003-03/ от подържане на пътя от съответните пътни служби.

 

Генерираните отпадъци по време на строителството ще се съхраняват временно на строителната площадка, след което ще се депонират в най-близкото депо с клетки за строителни и битови отпадъци.

Част от генерираните отпадъци ще бъдат оползотворени - дървеният материал от разчистване на трасето на обходния път ще се използва за други цели; по-голямата част от изкопаната земна маса ще бъде използвана за направата на насипи по трасето. Възложителят е задължен по време на строителството и експлоатацията да изпълнява Закона за управление на отпадъците относно събирането, временното съхраняване, транспортирането и депонирането на генерираните от МВЕЦ отпадъци.

Битовите отпадъци от работниците по трасето и обслужващия персонал на машинния парк ще се събират в контейнери и ще се транспортират до съответните местни депа за битови отпадъци. 

По време на експлоатация от участниците в движението и от обслужването на пътя (почистване на канавки, тротоари, банкети) ще се образуват битови отпадъци и отпадъци от почистване на улици, които ще се събират и извозват от съответните пътни служби със специализиран транспорт до депо за битови отпадъци (за битовите отпадъци) и до депо за строителни отпадъци (за отпадъците от почистване на пътя).

Организацията по събирането, извозването и депонирането на отпадъците от различно естество по време на строителството, се извършва от фирмата изпълнител на обекта.

В процеса на експлоатация на обходния път управлението на дейностите по отпадъците се решава на общинско ниво, съгласно чл.19 на ЗУО.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води /битови/промишлени/. Предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др. - изграждането на обходния път е свързано с генериране на минимални количества отпадни битови и промишлени води, поради което не е необходимо да се предвижда специалин начин на тяхното третиране.

 

8. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник): Изграждането и експлоатацията на обходния път не е свързано с дейности, изискващи потребление на отопление.

 

30.10.2015 г.