Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви април 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, за които има влязъл в сила отчуждителен акт чрез решения на ВАС № 2113/ 25.02.2015 г., засегнати от обект път II-86 Пловдив-Асеновград-Смолян, участък от км 14+860 до км 24+819 в землищата на с. Крумово и с. Брестник, община Родопи, гр. Куклен, общ. Куклен, кв. Горни Воден и кв. Долни Воден, общ. Асеновград, област Пловдив

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, за които има влязъл в сила отчуждителен акт чрез решения на ВАС № 2113/ 25.02.2015 г., засегнати от обект път II-86 Пловдив-Асеновград-Смолян, участък от км 14+860 до км 24+819 в землищата на с. Крумово и с. Брестник, община Родопи, гр. Куклен, общ. Куклен, кв. Горни Воден и кв. Долни Воден, общ. Асеновград, област Пловдив

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обект: Път II-86 Пловдив-Асеновград-Смолян, участък от км 14+860 до км 24+819 в землищата на с. Крумово и с. Брестник, община Родопи, гр. Куклен, общ. Куклен, кв. Горни Воден и кв. Долни Воден, общ. Асеновград, област Пловдив,  за които има влязъл в сила отчуждителен акт чрез решения на Върховен административен съд № № 2113/25.02.2015 г. по отношение на имот № 19016; № 1946/23.02.2015 г. по отношение на имот № 19085; № 1761/18.02.2015 г. по отношение на имот № 19163; № 2071/25.02.2015 г. по отношение на имот № 23015; № 3010/18.03.2015 г. по отношение на имоти № № 19144, 19145; № 3189/23.03.2015 г. по отношение на имот № 19093; № 2929/17.03.2015 г. по отношение на имот № 25015; № 3220/24.03.2015 г. по отношение на имот № 24056; № 2876/17.03.2015 г. по отношение на имот № 23018; № 14632/04.12.2014 г. по отношение на имот № 19091; № 2236/27.02.2015 г. по отношение на имоти №№ 19190, 19191,19194,19195; № 4025/08.04.2015 г. по отношение на имот № 25039; № 4196/16.04.2015 г. по отношение на имот № 17100; № 4322/20.04.2015 г. по отношение на имот № 23014;№ 3483/27.03.2015 г. по отношение на имот № 23020, находящи се в землището на с. Крумово, община Родопи, № 3481/27.03.2015 г. по отношение на имот № 10194; № 2611/11.03.2015 г. по отношение на имот № 5740; № 2277/04.03.2015 г. по отношение на имоти №№10182, 10183, находящи се в землището на с. Брестник, община Родопи, № 4299/20.04.2015 г. по отношение на имот № 11334; № 3454/26.03.2015 г. по отношение на имот № 11335, находящи се в землището на гр. Куклен, община Куклен, № 3653/31.03.2015 г. по отношение на имот с идентификатор 99088.19.1; № 2260/04.03.2015 г. по отношение на имоти с идентификатори 99088.11.58 и 99088.11.59; № 1728/17.02.2015 г. по отношение на имот с идентификатор 99088.11.41,  находящи се в землището на кв. Долни Воден, община Асеновград, № 4023/08.04.2015 г. по отношение на имот с идентификатор 99087.13.5, находящ се в землището на кв. Горни Воден, община Асеновград, че започва изплащане на определените парични обезщетения.

Ще бъдат изплащани обезщетения иза имоти, за които може да бъде доказано, че отчуждителния акт е влязъл в законна сила.

За целта е необходимо, да се представят в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, следните документи, доказващи правото за получаване на обезщетенето: заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебното решение; молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; актуална скица на имота - оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията–оригинал; актуално удостоверение за наследници при починал собственик – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците /оформен с кръгли суми/ или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по служебно открити от Агенция „Пътна инфраструктура“ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Пловдив, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


28.04.2015 г.