Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви април 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти, засегнати от изграждането „АМ „Хемус“ СОП - пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460, с идентификатори 7736.4, с. Горни Богров, 22304.7979.411, с. Долни Богров, 7737.3 и 7737.5, с. Горни Богров, за които има влязъл в сила отчуждителен акт чрез съдебни решения на ВАС № 3408/ 26.03.2015 г., № 2565/ 10.03.2015 г. и по дела № 3249/2014 г. и № 3587/2014 г.

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти, засегнати от изграждането „АМ „Хемус“ СОП - пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460, с идентификатори 7736.4, с. Горни Богров, 22304.7979.411, с. Долни Богров, 7737.3 и 7737.5, с. Горни Богров, за които има влязъл в сила отчуждителен акт чрез съдебни решения на ВАС № 3408/ 26.03.2015 г., № 2565/ 10.03.2015 г. и по дела № 3249/2014 г. и № 3587/2014 г.

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            С Решение № 771 на Министерски съвет от 10.12.2013 г. са отчуждени части от поземлени имоти – частна собственост, за задоволяване на държавна нужда, за изграждане на обект: „АМ „Хемус“ СОП - пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460, подобекти: Събиратели - изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари за депониране на замърсители при залпов разлив, разположени в участъците между км 2+180 и км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след река Лесновска); Препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното препятствие - нов км 1+965; Реконструкция на ЕЛ 110 KV при км 1+649 и реконструкция на Деривация при км 5+378 и Пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до газоразпределителна станция Кремиковци“

            В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/,Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява собствениците на отчуждени имоти с идентификатори 7736.4, с. Горни Богров, 22304.7979.411, с. Долни Богров, 7737.3 и 7737.5, с. Горни Богров, за които има влязъл в сила отчуждителен акт чрез съдебни решения на Върховен административен съд №№ 3408/26.03.2015 г., 2565/10.03.2015 г. и по дела №№ 3249/2014 г. и 3587/2014 г., че започва изплащане на определените парични обезщетения.

За целта е необходимо в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, бул. „Македония“ № 3, да се представят следните документи, доказващи правото им на собственост:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • заверено копие от постановеното съдебно решение.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по сметка в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на Областния управител на област София-град, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


03.04.2015 г.