Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви април 2015 г. » ОПУ Габрово обявява заповеди за отнемане на разрешения за специално ползване на пътищата чрез инсталиране на рекламни съоръжения

ОПУ Габрово обявява заповеди за отнемане на разрешения за специално ползване на пътищата чрез инсталиране на рекламни съоръжения

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ГАБРОВО


З А П О В Е Д

На основание чл. 26, ал. 9, във връзка с чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата (обн. ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г.), чл. 7, ал. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 04.07.2001 г. /Обн. ДВ, бр.62 от 13.07.2001 г./, и точка 5 от разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение № 240 от 22.03.2010 год., издадено от Директора на Дирекция ЕПРПМ в Агенция „Пътна инфраструктура” - София, във връзка с писмо           изх. № 93-00-1082/06.02.2015 г. на АПИ-София и справка за задълженията към 02.02.2015 г. на Дирекция ПТР

 

О Т Н Е М А М:

Разрешение № 240 от 22.03.2010 год. издадено от Директора на Дирекция ЕПРПМ в Агенция „Пътна инфраструктура” – София, за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, разположено в обхвата на:

Път І-4/Е-772, км 85+780ляво с площ 32.00 м2,

Собственост на: „ГЛОБЪЛ УЕСТ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 130937439

Седалище и адрес на управление: гр.София 1000, община Столична, район Слатина,

бул.Шипченски проход № 65, ет. 2, ап. 211           

Адрес за кореспонденция: гр.София 1000, община Столична, район Слатина,

бул.Шипченски проход № 65, ет. 2, ап. 211           

Представлявано поотделно от управителите:

Румяна Николова Иванова, ЕГН 7309096814 и

Иво Димитров Иванов, ЕГН 6607303803

Поради забавяне на плащането на дължимите годишни такси по чл. 22, ал. 4 от Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя за периода от 01.03.2014 г. до 31.12.2014 г.     

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосоченото лице.

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – София град.

 Копие от заповедта да се изпрати в Дирекция ППИ и Дирекция ПТР в Агенция „Пътна инфраструктура” за сведение и Областно пътно управление – Габрово за сведение и изпълнение.

инж. ПЕНКА САВОВА

Началник отдел в дирекция ППИ

 

инж. Деян Георгиев

Директор ОПУ-ГабровЗ А П О В Е Д

На основание чл. 26, ал. 9, във връзка с чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата (обн. ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г.), чл. 7, ал. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 04.07.2001 г. /Обн. ДВ, бр.62 от 13.07.2001 г./, и точка 5 от разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение № 1071 от 04.08.2006 год., издадено от Изпълнителния директор на ИАП /АПИ/ София, във връзка с писмо изх. № 93-00-1082/06.02.2015 г. на АПИ-София и справка за задълженията към 02.02.2015 г. на Дирекция ПТР

 

О Т Н Е М А М:

Разрешение № 1071 от 04.08.2006 год. издадено от Изпълнителния директор на ИАП /АПИ/ София, за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, разположено в обхвата на:

Път І-4/Е-772, км 95+400дясно с площ 32.00 м2,

Собственост на: „ГЛОБЪЛ УЕСТ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 130937439

Седалище и адрес на управление: гр.София 1000, община Столична, район Слатина,

бул.Шипченски проход № 65, ет. 2, ап. 211           

Адрес за кореспонденция: гр.София 1000, община Столична, район Слатина,

бул.Шипченски проход № 65, ет. 2, ап. 211           

Представлявано поотделно от управителите:

Румяна Николова Иванова, ЕГН 7309096814 и

Иво Димитров Иванов, ЕГН 6607303803

Поради забавяне на плащането на дължимите годишни такси по чл. 22, ал. 4 от Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя за периода от 01.03.2014 г. до 31.12.2014 г.     

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосоченото лице.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – София град.

 Копие от заповедта да се изпрати в Дирекция ППИ и Дирекция ПТР в Агенция „Пътна инфраструктура” за сведение и Областно пътно управление – Габрово за сведение и изпълнение.

инж. ПЕНКА САВОВА

Началник отдел в дирекция ППИ

 

инж. Деян Георгиев

Директор ОПУ-Габровоприложени  копия на оригиналните документи:


Zapoved_Global1.jpg  Zapoved_Global2.jpg


15.04.2015 г.