Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, засегнати от изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия” ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, засегнати от изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия” ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, че започва изплащане на определените парични обезщетения


API-LOGO_NEW-mini.png

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура" уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерския съвет № 843 от 29.12.2014 г. за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия” ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол  от км 241+900  до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, че започва изплащане на определените парични обезщетения за тези от имотите, по отношение на които Решението на Министерски съвет е влязло в законна сила.

За целта е необходимо в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура", на адрес гр. София, бул. „Македония" № 3, да се представят следните документи доказващи правото собственост и влязъл в сила отчуждителен акт: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; актуална скица на имота-оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал; актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията-оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; При необжалван по съдебен ред отчуждителен акт, собственикът/неговите наследници следва да подпишат и декларация /по образец на АПИ/, че са надлежно уведомени за постановяването на РМС № 843 от 2014 година и не са го обжалвали.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК" ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областните управители на области Сливен и Ямбол, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


24.08.2015 г.