Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти с идентификатори 14218.136.97; 14218.136.503; 14218.279.14 и 14218.311.55, засегнати от обект: Път III-5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти с идентификатори 14218.136.97; 14218.136.503; 14218.279.14 и 14218.311.55, засегнати от обект: Път III-5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, че започва изплащане на определените парични обезщетения


API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“  


СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти с идентификатори 14218.136.97;14218.136.503; 14218.279.14 и 14218.311.55, засегнати от обект: Път III-5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, за които Решение на Министерски съвет  № 30 от 19.01.2013 г., е влязло в законна сила чрез актове на Върховен административен съд, съответно:с № № 4989/05.05.2015 г.; 5192/11.05.2015 г. и протокол-определение от 11.05.2015 г., че започва изплащане на определените парични обезщетения. Ще бъдат изплащани и обезщетенията за всички засегнати от обекта имоти, за които собствениците докажат, че е налице влязъл в сила отчуждителен акт чрез постановени решения на Върховен административен съд. За целта е необходимо в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“  да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, актуална скица на имота-оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията–оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с точни суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Габрово,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


03.06.2015 г.