Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти, засегнати от обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, за които РМС № 30 от 19.01.2015 г. и РМС № 114/20.02.2015 г., са влезли в законна сила чрез Решения на ВАС, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти, засегнати от обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, за които РМС № 30 от 19.01.2015 г. и РМС № 114/20.02.2015 г., са влезли в законна сила чрез Решения на ВАС, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

API-LOGO_NEW-mini.png           

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


СЪОБЩЕНИЕ

             

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени имоти,  засегнати от обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до  км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, за които Решение на Министерски съвет № 30 от 19.01.2015 г. и Решение на Министерски съвет  № 114 от 20.02.2015 г., са  влезли в законна сила чрез Решения на Върховен административен съд, че започва изплащане на определеното парично обезщетение.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка,
  • актуална скица на имота-оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията–оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с точни суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.


Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Габрово,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 


30.06.2015 г.