Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » ОПУ Търговище оповестява покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане

ОПУ Търговище оповестява покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Днес, 05.08.2015г. на основание чл.32, ал.1 и 4 във вр. с чл.182, ал.1 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/ съобщение за връчване чрез прилагане към досието на Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, както следва:

Покана изх.№53-00-86 от 13.05.2015г. за доброволно изпълнение на публично държавно вземане 1бр.,във връзка с влязъл в сила Акт за установяване на публично държавно вземане № 1 от 23.03.2015г. издаден от Директора на ОПУ – Търговище,  на „ГЕ-ПРИНТ” ЕООД, ЕИК 175027286, със седалище и адрес на управление гр.София , район Средец,  бул.”Фритьов Нансен” №11, ет.3, ап.8, представлявано от Цветинка Красимирова Генчева, ЕГН 7512306678, в размер на 4240.23лв., от които 3571.93лв.- главница и 668.30лв.-лихва.

В случай на неявяване до изтичане на 14-дневния срок от публикуването на съобщението на интернет страницата на АПИ, изрично разписан в разпоредбите на чл.32, ал.6 от ДОПК, покана за доброволно изпълнение           № 53-00-86 от 13.05.2015г., ще бъде приложена към преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

Приложение: Покана към АУПДВ №1 от 23.03.2015г.

 

 Директор ОПУ-Търговище:

 /инж.М.Марчев/

 


приложен документ


05.08.2015 г.