Начало » Обяви » ОПУ-Търговище обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи орехова реколта 2019 г.

ОПУ-Търговище обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи орехова реколта 2019 г.

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ТЪРГОВИЩЕ

 

На основание чл.21 г, т.1 и т.6 от Закона за пътищата, чл.3 от Наредба №7 от 14.11.1997 г., за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, във вр. с чл. 5 и чл. 6 от  Наредба №7 от 14.11.1997 г., за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, чл. 64, ал. 1, пр. 1 от Закона за държавната собственост, Глава III, Раздел III от Вътрешните правила за организацията на работа в Агенция „Пътна инфраструктура“ при управление на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенцията и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ обективирано в Протокол № 22837/19 от заседание проведено на 01.08.2019 г.

 

 

О Б Я В Я В А

 

  1. Търг с тайно наддаване по реда на Наредба №7 от 14.11.1997 г., за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи  орехова реколта 2019 г., добивана от 321 бр. крайпътни орехови дървета на територията на Област  Търговище, разположени в пътни участъци, като следва:

№ на пътя

Алея

км. положение

дървета с

плод (бр.)

Предполагаемо колич. плод от дърво/кг

Очакван добив/кг

 стойност на плодовете от едно дърво без ДДС

Обща стойност на плодовете от дърветата без ДДС

I-4

"София-Варна"

220+100 - 221+570

10

7

70

6,34

63,40

II - 49

"Търговище - Разград"

4+999 - 7+000

28

10

280

6,34

177,52

III - 202

"Граница-Начало Г. Абланово"

38+364 - 40+466

41

10

410

6,34

259,94

III - 202

"Гагово - Попово"

61+500 - 66+103

79

10

790

6,34

500,86

III - 2002

"Садина - Начало гора"

22+768 - 25+844

47

8

376

6,34

297,98

III - 2002

"Край гора - Начало Зараево"

26+700 - 27+846

20

8

160

6,34

126,80

III - 2002

"Край Зараево - Попово"

29+500 - 32+500

20

8

160

6,34

126,80

III - 5102

"Мировец - Буховци"

2+670 - 3+940

39

7

273

6,34

247,26

III - 5102

"Дългач - Певец"

26+244 - 27+095

37

7

259

6,34

234,58

Общо:

 

 

321

 

2778

 

2035,14

Обща начална тръжна цена 2035,14 лв, словом:/две хиляди тридесет и пет лева и четиринадесет стотинки/ без  ДДС.

 

II. Начин на плащане на цената:

Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите, като се сключва писмен договор за покупко-продажба по банковата сметка на ОПУ - Търговище в ОББ - Търговище BIC UBBSBGSF, IBAN BG05UBBS80023106123207.

III. Цена на тръжната документация:

Тръжната документация може да се получи всеки работен ден  от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа в ОПУ Търговище, стая 1, след представяне на документ за  внесена сума по банковата сметка на ОПУ - Търговище в ОББ - Търговище BIC UBBSBGSF, IBAN BG05UBBS80023106123207. Цена на тръжната документация 6.00 (шест лева) с ДДС;

IV. Място и начин на огледа. Огледа се извършва за сметка на кандидатите. При необходимост да се осигури представител на Областно пътно управление, гр. Търговище, огледът може да бъде извършван всеки работен ден до датата на провеждане на търга, от 8.30 часа до 17.00 часа;

V. Приемането на офертите става всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа от 14.08.2019 г. до 20.08.2019 г. в деловодството на ОПУ Търговище, ул. „Христо Ботев”№30.

VІ.Отварянето на офертите ще стане на 21.08.2019 г., в 9:00 часа в сградата на Областно пътно управление – Търговище,  ул. „Христо Ботев” № 30, стоа № 1.

При необходимост, повторен търг ще се проведе на 29.08.2019 г. от 9:00 часа в сградата на ОПУ  Търговище, при същите условия. Приемане на офертите за повторния търг  – от 22.08.2019 г. до 28.08.2019  г. в ОПУ Търговище, ул. „Христо Ботев” №30.     

VII. Размер на депозита за участие: Депозит в размер на 10%  в лева от началната тръжна цена без ДДС или 203,51 лв, словом: (двеста и три лева и петдесет и една стотинки),  внесен в касата на ОПУ Търговище или по банкова сметка на ОПУ - Търговище  в ОББ – Търговище, BIC UBBSBGSF, IBAN BG88UBBS80023300143538. При спечелване на търга, депозитът се възстановява.

Редът, начина и условията за провеждане на търга са посочени в утвърдената тръжна документация.

За допълнителна информация: инж. Т.Димитрова – 0889 147541, 0601 61073.

 

05.08.2019