Начало » Обяви » Покана на ОПУ Ямбол за съставяне на АУАН на „Бозав“ ЕООД

Покана на ОПУ Ямбол за съставяне на АУАН на „Бозав“ ЕООД

 

 API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ -  ЯМБОЛ

 

Днес 27.02.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

 До

„БОЗАВ” ЕООД

 със седалище и адрес на управление:

гр. Ямбол 8600, Атанас Кратунов No 124

Относно: експлоатиране на  пътна връзка изградена в обхвата и в обслужващата зона на републикански път III-7072 „Чарган – Ямбол“ при км 26+250 ляво към ПИ № 87374.27.902, местност „Маслака“ по КККР на гр.Ямбол

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЕВ,

 С писмо изх. № 53-00-127/06.02.2019г. Ви уведомихме, че при извършена на 23.01.2019 г. съвместна проверка с представители на ОДМВР – Ямбол за установяване спазването на действащото законодателство и правомерното изграждане на пътни връзки от имоти към републикански пътища, се установи, че управляваното от Вас дружество „БОЗАВ“ ЕООД, ЕИК 201492292 с адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Атанас Кратунов” № 124, експлоатира незаконно пътна връзка изградена в обхвата и в обслужващата зона на републикански път III-7072 „Чарган – Ямбол“ при км 26+250 ляво към ПИ № 87374.27.902, местност „Маслака“ по КККР на гр.Ямбол без необходимото разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътна връзка към него. Същото представлява нарушение на разпоредбите на чл.26, ал.2, т. 2, б.  „а” от Закона за пътищата.

           В тази връзка, каним Вас, или упълномощен представител на фирмата  на 11 Март 2019 г.в 10.30 часа, да се явите в Областно пътно управление – Ямбол, ул. "Димитър Благоев" № 16, ет. 7, стая № 2 при инж. Диана Гроздева – гл.експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, за да бъде съставен акт за извършеното от управляваното от Вас дружество административно нарушение - изграждане на пътна връзка, без разрешение на администрацията, управляваща пътя.

При неявяване от Ваша страна, актът ще бъде съставен във Ваше отсъствие, съгласно чл.40, ал.2 от ЗАНН.

 

ИНЖ. ГАЛИН КОСТОВ

ДИРЕКТОР НА ОПУ – ЯМБОЛ

 

Покана

 

27.02.2019 г.