Начало » Обяви » Покана на ОПУ Ямбол за съставяне на АУАН на Господин Вълев

Покана на ОПУ Ямбол за съставяне на АУАН на Господин Вълев


API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ -  ЯМБОЛ

 

Днес 27.02.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО

ГОСПОДИН ВЪЛЕВ

ГР. ЯМБОЛ, УЛ. „АТАНАС КРАТУНОВ” № 124

Относно:  експлоатиране на търговски крайпътен обект и пътна връзка към него изградена в обхвата на републикански път III-5305 „Ямбол - Веселиново“  /обходен път „Изток“ на гр.Ямбол/ при км 0+430 ляво към ПИ № 87374.26.27, местност Маслака по КККР на гр.Ямбол

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЕВ,

 С писмо изх. № 94-00-39/06.02.2019г. Ви уведомихме, че при извършена на 23.01.2019 г. съвместна проверка с представители на ОДМВР – Ямбол за установяване спазването на действащото законодателство и правомерното изграждане на пътни връзки от имоти към републикански пътища, се установи, че като физическо лице - Господин Вълев Вълев, ЕГН ……. с адрес гр. Ямбол, ул. „Атанас Кратунов” № 124,   експлоатирате търговски крайпътен обект и пътна връзка към него изградена в обхвата на републикански път III-5305 „Ямбол - Веселиново“  /обходен път „Изток“ на гр.Ямбол/ при км 0+430 ляво към ПИ № 87374.26.27, местност Маслака по КККР на гр.Ямбол без необходимото разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътна връзка към него. Същото представлява нарушение на разпоредбите на чл.26, ал.2, т. 2, б. „а”  от Закона за пътищата.

Поканваме Ви на 11 Март 2019 г. в 11.00 часа, да се явите в Областно пътно управление – Ямбол, ул. "Димитър Благоев" № 16, ет. 7, стая № 2 при инж. Диана Гроздева – гл.експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, за да Ви бъде съставен акт за извършеното от управляваното от Вас дружество административно нарушение - изграждане на пътна връзка, без разрешение на администрацията, управляваща пътя.

При неявяване от Ваша страна, актът ще бъде съставен във Ваше отсъствие, съгласно чл.40, ал.2 от ЗАНН.

 

 

ИНЖ. ГАЛИН КОСТОВ

ДИРЕКТОР НА ОПУ – ЯМБОЛ


Покана

27.02.2019 г.