ОП Ид.No
749
Обект на поръчката
06.04.2016 13:34:46
Доставка
Предмет на поръчката
06.04.2016 13:34:46
„Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т.(електронна винетка)”
Източник на финансиране
27.06.2016 17:15:35
АПИ
Ред за провеждане
06.04.2016 13:34:46
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
06.04.2016 13:34:46
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
06.04.2016 13:34:46
36 от 05.04.2016
725867/06.04.2016 г.
06.04.2016 13:34:46
0.21 MB
Обявление/Публична покана
06.04.2016 13:34:46
от 05.04.2016
725818/05.04.2016 г.
06.04.2016 13:34:46
0.25 MB
Документация
06.04.2016 13:34:46
 
Номер на преписка в АОП
06.04.2016 13:34:46
00044-2016-0019
Решение за промяна
21.04.2016 12:34:19
 
21.04.2016 12:34:19
1.01 MB
Променена Документация
21.04.2016 12:34:19
 
Разяснения по документация за участие
21.04.2016 12:34:19
 
Информация за спиране (ход на обжалване)
05.05.2016 13:32:49
 
Решение за промяна
22.06.2016 16:42:03
 
22.06.2016 16:42:03
0.32 MB
Разяснения по документация за участие
23.06.2016 18:14:34
 
Разяснения по документация за участие
19.07.2016 10:00:58
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 18.07.2016 г. е подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията срещу действия на Възложителя по процедурата с която се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
31.08.2016 09:30:25
747175/30.08.2016 - 113 от 30.08.2016
31.08.2016 09:30:25
0.23 MB
Разяснения по документация за участие
31.08.2016 09:30:25
До всички заинтересовани лица
31.08.2016 09:30:25
0.57 MB
31.08.2016 09:30:25
0.39 MB
31.08.2016 09:30:25
0.06 MB
31.08.2016 09:30:25
0.32 MB
08.09.2016 12:49:12
0.1 MB
Разяснения по документация за участие
09.09.2016 14:37:46
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 09.09.2016 г. са подадени жалби пред Комисията за защита на конкуренцията срещу действия на Възложителя по процедурата с които се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
09.11.2016 15:08:58
757098/09.11.2016 - 147 от 09.11.2016
Разяснения по документация за участие
09.11.2016 15:08:58
 
Разяснения по документация за участие
14.11.2016 16:22:32
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 14.11.2016 г. са подадени жалби пред Комисията за защита на конкуренцията срещу действия и решение 147 от 09.11.2016 г., на Възложителя по процедурата с които се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
29.12.2016 15:50:49
764933/29.12.2016 г. - 160 от 29.12.2016
29.12.2016 15:50:49
0.33 MB
Разяснения по документация за участие
03.01.2017 11:35:04
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 30.12.2016 г. е подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията срещу решение 160 от 29.12.2016 г. на Възложителя по процедурата, с която се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
18.05.2017 16:12:08
787806/18.05.2017 - 40 от 18.05.2017
18.05.2017 16:12:08
0.3 MB
Разяснения по документация за участие
22.05.2017 09:18:10
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 19.05.2017 г. са подадени жалби пред Комисията за защита на конкуренцията срещу решение 40 от 18.05.2017 г., на Възложителя по процедурата с които се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Разяснения по документация за участие
21.07.2017 10:50:17
Информация за хода на процедура по обжалване
21.07.2017 10:50:17
2.62 MB
Разяснения по документация за участие
14.08.2017 15:13:11
До всички лица подали оферти за участи в процедурата: Отварянето на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка ще бъде на 16.08.2017 г. от 17:00 часа в Зала 702, етаж 7 в сградата на АПИ, гр. София, бул. Македония № 3.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.08.2017 16:34:18
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
29.09.2017 18:04:48
53-00-7640 от 29.09.2017
Отваряне на ценови оферти на 04.10.2017 г. от 16:00 часа в зала 702 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.10.2017 18:11:56
 
09.10.2017 18:11:56
2.94 MB
09.10.2017 18:11:56
0.19 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.10.2017 18:11:56
111 от 09.10.2017
 
Договор No.Д-7/16.01.2018
Обособена позиция
25.01.2018 10:18:22
1
Предмет на договора
25.01.2018 10:18:22
„Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т.(електронна винетка)”
Договор тип
25.01.2018 10:18:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.01.2018 10:18:22
Д-7 от 16.01.2018
826006/23.01.2018
25.01.2018 10:18:22
0.88 MB
25.01.2018 10:18:22
0.38 MB
25.01.2018 10:18:22
1.33 MB
Стойност на договора
25.01.2018 10:18:22
BGN, 149 997 000.00, 20.00, 179 996 400.00
Срок за изпълнение
25.01.2018 10:18:22
 
25 месеца
Изпълнител
25.01.2018 10:18:22
Консорциум "Капш Трафик Солюшънс" ДЗЗД
Промени в условията на договора
01.10.2018 10:22:40
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.09.2020 16:43:23